A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

OZNAM

HARMONOGRAM ZBERU ODPADU V ROKU 2020    tu ku stiahnutiu

 

 

     

tu ku stiahnutiu                                       O B E C   H R O C H OŤ

       OBEC HROCHOŤ                     Obecný úrad, Námestie Andreja Sládkoviča 343/1,  976 37  Hrochoť

 

 

Obec Hrochoť, v súlade s § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 5 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

vyhlasuje dobrovoľnú zbierku s názvom

“Finančná pomoc rodine Čatlošovej po požiari rodinného domu“

Usporiadateľ dobrovoľnej zbierky : Obec Hrochoť, IČO 00 313 475,

Účel dobrovoľnej zbierky : Finančný príspevok pre rodinu Čatlošovú, na nevyhnutné výdavky spojené s opravami po požiari rodinného domu.

Spôsob konania dobrovoľnej zbierky:

  1. Zaslaním finančných prostriedkov na účet obce Hrochoť, vedený v Prima banka, pobočka Banská Bystria, číslo IBAN SK20 5600 0000 0012 0261 9017. Do správy sa uvedie meno prispievateľa, alebo názov spoločnosti.
  2. V hotovosti do pokladne Obecného úradu v Hrochoti, s označením ,,Dobrovoľná zbierka“

Doba konania dobrovoľnej zbierky : od 31.07.2020 do 31.12.2020

Finančné prostriedky získané zbierkou budú použité výlučne na uvedený účel. O priebehu a výsledkoch zbierky (príjme a použití finančných prostriedkov) budú poslanci a verejnosť informovaní zverejnením údajov na úradnej tabuli, na webovej stránke obce Hrochoť www.hrochot.sk, prípadne zverejnením v médiách. Kontrolu použitia získaných finančných prostriedkov zabezpečí hlavná kontrolórka obce.

Vyhlásenie zbierky bolo prerokované a schválené na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Hrochoť, konanom dňa 10.08.2020, uznesením č. 131/2020

 

V Hrochoti, dňa 11.08.2020

 

                                                                                                                         Bc. Marian Mazúch v.r.

                                                                                                                         starosta obce Hrochoť

                                                    

Správy

prvá
z 11
ďalší posledná

Dôležité upozornenie!

Obecný úrad Hrochoť: celý text

ostatné | 3. 7. 2014 | Autor:

Zverejnenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitého zreteľa

Obecný úrad Hrochoť celý text

ostatné | 30. 6. 2014 | Autor:

Okresný úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor

Upozornění celý text

ostatné | 28. 4. 2014 | Autor:

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obec Hrochoť celý text

ostatné | 28. 4. 2014 | Autor:

Upozornenie pre chodcov

Upozornenie celý text

ostatné | 21. 1. 2014 | Autor:

Čas vianočný, čas darčekov, čas nákupov

Čas vianočný, čas darčekov, čas nákupov celý text

ostatné | 11. 12. 2013 | Autor:

Všeobecné záväzné nariadenia

Obecný úrad Hrochoť: celý text

ostatné | 3. 12. 2013 | Autor:

Energetické okienko Priateľov Zeme

Chcete zatepliť svoj starý dom alebo stavať nový? Uvažujete o rekonštrukcii vykurovania
alebo si plánujete dať namontovat'solárne panely? Alebo by ste chceli vedief, čo si o vašej
spotrebe energie doma myslí odbornik?
Využite nový druh poradenstva Priatelov Zeme-CEPA pre samosprávy a občanov
v obciach Pod Pol'anou. Ušetrite! celý text

ostatné | 23. 5. 2013 | Autor:

Obvodný pozemkový úrad v Banskej Bystrici upozorňuje a vyzýva

Obvodný pozemkový úrad celý text

ostatné | 30. 4. 2013 | Autor:

Zámer predať svoj majetok z dôvodu osobitého zreteľa

Obec Hrochoť zverejňuje celý text

ostatné | 12. 2. 2013 | Autor:

Zámer predať svoj majetok z dôvodu osobitého zreteľa

Obec Hrochoť zverejňuje celý text

ostatné | 3. 2. 2013 | Autor:

Zverejnenie zámeru predať budovu - Hrochotský mlyn s pozemkom vo vlastníctve obce obchodnou verejnou súťažou

Obecné zastupiteľstvo obce Hrochoť uznesením č. 131/2012 zo dňa 13. 12. 2012 schválilo
podľa § 9 ods. 2 písm. a) a b) v spojení s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predať budovu súp. č. 617 – Hrochotský mlyn
s pozemkom par. KN – C č. 1819 o výmere 283 m2 zastavané plochy a nádvoria k. ú. Hrochoť
vedené na liste vlastníctva č. 425 obchodnou verejnou súťažou a podmienky obchodnej verejnej súťaže, za kúpnu cenu najmenej 38.632,00 €. celý text

ostatné | 8. 1. 2013 | Autor:

Zámer predať svoj majetok z dôvodu osobitého zreteľa

Obec Hrochoť zverejňuje celý text

ostatné | 27. 9. 2012 | Autor:

Zámer predať svoj majetok z dôvodu osobitého zreteľa

Obec Hrochoť zverejňuje celý text

ostatné | 26. 9. 2012 | Autor:

Tlačová správa k inteligentnej energetike na Poľane

Tlačová správa k inteligentnej energetike na Poľane celý text

ostatné | 17. 9. 2012 | Autor:

Plán kontrolnej činnosti v roku 2012

Obecný úrad Hrochoť celý text

ostatné | 22. 3. 2012 | Autor:

Oznamovacia povinnosť pri vykonávaní ohňostrojných prác

Informácie pre občanov celý text

ostatné | 10. 11. 2011 | Autor:

Vážení občania

Prichádza vykurovacie obdobie, ktoré je možné charakterizovat' aj ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov pri nedodržaní technickych podmienok a požiadaviek na protipožiarnu bezpednost' hlavne pri inštalácii, prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadeni ústredného vykurovania, pri výstavbe a použivaní komínov a dymovodov, nedodržani lehôt ich čistenia a vykonávania kontrol. celý text

ostatné | 19. 10. 2011 | Autor:

Plánované investičné akcie obce v rokoch 2011 – 2014

Plánované investičné akcie celý text

ostatné | 12. 4. 2011 | Autor:
prvá
z 11
ďalší posledná