Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Hrochoť
ObecHrochoť

Dane

DAŇ ZA PSA

ROČNÁ SADZBA DANE:

  • daň za psa  je stanovená na  10 eur za rok

OHLASOVACIA POVINNOSŤ:

Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nadobudla psa, resp. drží psa na území obce, je povinná do 30 dní odo dňa tejto skutočnosti splniť si ohlasovaciu povinnosť k dani za psa.

EVIDENCIA PSOV:

Ak pes nie je nahlásený do evidencie psov na obecnom úrade, držiteľ psa sa dopustí priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, aj keď neohlási na obecnom úrade, že pes pohrýzol človeka bez toho aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný. Každý pes musí mať známku.  Známka nie je prenosná na iného psa. Každý daňový subjekt je povinný do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti (odo dňa úhynu psa, darovania psa, straty psa ...) splniť si ohlasovaciu povinnosť.

DAŇ ZA UBYTOVANIE

ROČNÁ SADZBA DANE:

  • daň za ubytovanie  je 0,50 eura na osobu a prenocovanie

PLATITEĽOM DANE JE:

Prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie.

DAŇOVNÍKOM DANE JE:

Fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne ubytuje.

OHLASOVACIA POVINNOSŤ:

Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá začala prevádzkovať zariadenie poskytujúce odplatné prechodné ubytovanie, je povinná do 30 dní odo dňa tejto skutočnosti splniť si ohlasovaciu povinnosť k dani za ubytovanie. Každý daňový subjekt je povinný do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti (odo dňa zrušenia prevádzkovania ubytovacích zariadení podliehajúcich dane ...) splniť si ohlasovaciu povinnosť.

Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením podrobnosti k dani za ubytovanie, najmä sadzbu dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob vyberania dane, náležitosti potvrdenia o zaplatení dane, lehoty a spôsoby jej odvodu obci, prípadné oslobodenia od tejto dane a podmienky na uplatnenie oslobodenia od tejto dane.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

DAŇ Z POZEMKOV

Hodnota 
pôdy  €/m2

Ročná sadzba 
dane (%) 

Orná pôda

 0,1633

 0,70

TTP

 0,0185

 0,70

Záhrada

 1,85

 0,70

Lesné pozemky

 0,112

 0,70

Zastavané plochy a nádvoria

 1,85

 0,60

Stavebné pozemky

 18,58

 0,60

Ostatné plochy

 1,85

 0,60

Hodnota LESNEJ PÔDY, na ktorej sú hospodárske lesy je stanovená podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Hodnotu pôdy, podľa vyhlášky, vypočíta Národné lesnícke centrum alebo iný vecne príslušný orgán, resp. súdny znalec. Doklad o hodnote pozemku predkladá daňovník správcovi dane spolu s vyplneným daňovým priznaním. Ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom, správca dane ustanovuje hodnotu lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy podľa platného všeobecne záväzného nariadenia.

DAŇ ZO STAVIEB

Ročná sadzba 
dane (%) 

Príplatok za
podlažie (€)

Stavby na bývanie a 
drobné stavby

 0,080

 0,00

Stavby na poľnohospodársku produkciu, skleníky

 0,080

 0,00

Stavby rekreačných a záhradných chát

 0,180

 0,00

Samostatne stojace a hromadné garáže

 0,200

 0,00

Priemyselné stavby

 0,250

 0,00

Stavby na ostatné podnikanie

 0,500

 0,00

Ostatné stavby

 0,180

 0,00

DAŇ Z BYTOV

Ročná sadzba 
dane €/m2

Byt vrátane príslušenstva (pivnice)

 0,08

Nebytový priestor

 0,10

Základom dane (t. j. hodnota, z ktorej sa platí daň) z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2. Ročnú sadzbu dane z bytov za byt alebo nebytový priestor môže správca dane (t. j. obec) všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci, jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Takto ustanovená sadzba dane z bytov za byt nesmie presiahnuť 40-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z bytov za byt ustanovenej vo všeobecne záväznom nariadení.

Správca dane pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia u:

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu v sume 0,200 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu v sume 0,200 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu v sume 0,200 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,

d) samostatne stojace garáže v sume 0,200 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,

e) stavby hromadných garáží v sume 0,200 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,

f) stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou v sume 0.200 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,

g) priemyselné stavby, stavby, slúžiace energetike, stavby, slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu v sume 0,200 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou v sume 0,200 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,

i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) v sume 0,200 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 

POPLATOK ZA ODVOZ ODPADU

Obec Hrochoť vyberá poplatok za odvoz komunálneho odpady na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

ROČNÁ SADZBA POPLATKU:

  • Správca dane určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady paušálne za osobu a kalendárny deň 0,077 €.
  • Obec Hrochoť stanovuje pri výpočte koeficient vo výške 1.
  • Sadzba poplatku za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu je 0,028 € za kilogram drobných stavebných odpadov.
  • Obec do poplatku nezahŕňa náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad.

OHLASOVACIA POVINNOSŤ vzniku poplatkovej (daňovej) povinnosti:

Každá fyzická osoba (ďalej len poplatník) je povinná  do 30 dní odo dňa vzniku trvalého pobytu alebo odo dňa prechodného pobytu, alebo odo dňa oprávnenia užívať nehnuteľnosť (vznik vlastníckeho vzťahu), alebo odo dňa užívania (nájomný a podobný vzťah) nehnuteľnosti na území obce splniť ohlasovaciu povinnosť. Ohlasovaciu povinnosť môže plniť fyzická osoba priamo alebo prostredníctvom platiteľa poplatku. Informácie pre uplatnenie odpustenia a zníženia poplatku za komunálny odpad na rok 2023 sa uplatňuje na obecnom úrade.

ZNIŽENIE A ODPUSTENIE POPLATKU 

1) Správca dane poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zníži alebo odpustí poplatok alebo jeho pomernú časť za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok ustanovených  v  § 37 tohto nariadenia a predloží podklady ustanovené v tomto nariadení, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce z dôvodu: 

a) výkonu práce alebo štúdia v zahraničí, alebo z iného pobytu v zahraničí, 

b) výkonu práce alebo štúdia na území Slovenskej republiky – mimo trvalého pobytu,

c) prechodného pobytu v inej obci,

d) pobytu v zdravotníckom alebo kúpeľnom zariadení,

e)  v zariadení sociálnych služieb,

f) v reedukačnom zariadení,

g) v detskom domove, 

h) vo výkone väzby,

i)  výkonu trestu odňatia slobody,

j) vykonávania dobrovoľníckej činnosti poplatníka, ktorý vykonáva dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech obce na podporu plnenia jej úloh,

k) že ide o poplatníka (bezdomovca) prihláseného na trvalý pobyt Obecného úradu obce Hrochoť podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

l) viacdetnej rodiny, t. j. 4 a viac detí za štvrté a každé ďalšie dieťa vo veku do 15 rokov,

m) príležitostného užívania nehnuteľnosti,

n) potvrdenie príslušnej obce alebo mesta o tom, že sa poplatník zdržuje na jej území, vrátane dokladu o zapojení sa tam do systému komunálneho odpadu. 

2) Podkladom na uplatnenie zníženia alebo odpustenie poplatku podľa tohto paragrafu je doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka v rámci zdaňovacieho obdobia mimo obce. Poplatník preukáže skutočnosť na zníženie alebo odpustenie poplatku.   

3) Dátum vystavenia dokladu uvedeného odseku 2 tohto ustanovenia musí byť zhodný so zdaňovacím období, na ktoré si daňový subjekt uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie. V prípade, že z dokladov jednoznačne nevyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce, správca dane je oprávnený vyzvať daňový subjekt o jeho doplnenie, resp. predloženie iného dokladu. Na výzvu je daňový poplatník povinný predložiť originál dokladov uvedených v odseku 1. 

4) Poplatník je o zníženie alebo odpustenie poplatku povinný požiadať písomne s doložením potrebných dokladov. Žiadosť musí byť zaevidovaná v podateľni Obecného úradu Hrochoť.

Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

ROČNÁ SADZBA DANE:

a) 664,00 € za jeden elektronický prístroj na počítačové hry a kalendárny rok, 

b) 165,00 € za jeden mechanický prístroj - biliard a kalendárny rok, 

c) 100,00 € za jeden mechanický prístroj - stolný futbal a kalendárny rok, 

d) 100,00 € za jeden mechanický prístroj - stolný hokej a kalendárny rok, 

e) 67,00 € za jeden mechanický prístroj - šípky a kalendárny rok, 

f) 166,00 € za jeden elektronický prístroj...a kalendárny rok, 

g) 133,00 € za jeden automat....a kalendárny rok,

h) 33,00 € za jedno iné zariadenie na zábavné hry ako je uvedené v písm. a) až g) a kalendárny rok. 

OHLASOVACIA POVINNOSŤ:

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive. Daňovník je povinný do 30 dní  ohlásiť aj zánik daňovej povinnosti na predpísanom tlačive. Tlačivá sú k dispozícii u správcu dane. Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov, ktorú musí na výzvu správcu dane predložiť ku kontrole správcovi dane.

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

ROČNÁ SADZBA DANE:

a) 50,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru, 

b) 200,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje,

c) 83,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru, 

d) 365,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje. 

OHLASOVACIA POVINNOSŤ:

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive. Daňovník je povinný do 30 dní  ohlásiť aj zánik daňovej povinnosti na predpísanom tlačive. Tlačivá sú k dispozícii u správcu dane. Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania predajných automatov, ktorú musí na výzvu správcu dane predložiť ku kontrole správcovi dane.

Občan

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Úradné hodiny

PONDELOK
08:00 - 12:00    13:00 - 15:00
UTOROK
08:00 - 12:00    13:00 - 15:00
STREDA
07:00 - 12:00    13:00 - 16:00
ŠTVRTOK
08:00 - 12:00    13:00 - 15:00
PIATOK
08:00 - 12:00    13:00 - 13:30

Kalendár

Počasie

dnes, streda 29. 5. 2024
mierny dážď 24 °C 11 °C
mierny dážď, slabý severný vietor
vietorS, 2.43m/s
tlak1013hPa
vlhkosť55%
zrážky5.8mm

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Smútočné oznamy

Parte

Naždy nás opustili

 

 

 

 

Kroniky obce

Kronika

E-služby DCOM

E-sluzby

Mohlo by Vás zaujímať


hore