Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Hrochoť
ObecHrochoť

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

Informácie pre voliča 

I

Dátum a čas konania volieb 

sobota 8. júna 2024  od 07:00 do 22:00 h. 

II

Právo voliť

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan SR, ktorý má na území SR trvalý pobyt a najnekôr v  deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území SR trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. 

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území SR má aj občan SR, ktorý, nemá na území SR trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu EÚ, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa zdržiava na území SR. 

Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak. 

III

Právo byť volený

Za poslanca Európskeho parlamentu môže byť zvolený

 • občan SR, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území SR
 • občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku, nebol zbavený práva byť volený v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, a má na území SR trvalý pobyt. 

Kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie. 

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. 

IV

Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov 

Občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území SR trvalý pobyt, zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má občan iného členského štátu Európskej únie trvalý pobyt, na základe jeho žiadosti a vyhlásenia. 

Žiadosť spolu s vyhlásením sa musí predložiť najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 29. 04. 2024), inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká. 

Volič, ktorý požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov v inom členskom štáte Európskej únie a zároveň požiada o zápis do zoznamu voličov v SR sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 100,00 eur. 

Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu sú uverejnené na webovom sídle MV SR. 

https://www.minv.sk/?volby-ep 

Informácie pre voliča v slovenskom jazyku Typ: PDF dokument, Velkosť: 213.17 kB

Informácie pre voliča v anglickom jazyku Typ: PDF dokument, Velkosť: 25.43 kB

 

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností 

 

Dňa  27. 02. 2024  starosta obce Hrochoť Bc. Marian Mazúch, v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov utvára volebné okrsky a určuje volebné miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024, ktoré sa uskutočnia

dňa 08. 06. 2024

Okrsok č. 1:

Obecný úrad Hrochoť, Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, 976 37 Hrochoť                   

Zoznam ulíc: pobyt bezdomovca, Hlavná ulica, Námestie Andreja Sládkoviča, Pod kostolom, Na Teplici, Ľuda Ondrejova, Dubiny, Na Hanišovú, Močare, Za Brezinku, Družstevná, Na Záhumnie, Na Hlinky, Na Kopec, Do Trávnika, Na Dúbravu, Pod Lipie, Kyslinky

Okrsok č. 2:

Pizzeria Prego – areál športového klubu, Hlavná ulica 168/21, 976 37 Hrochoť    

Zoznam ulíc: Hlavná ulica, Pod Dubovým dielom, Vranní lúžok, Pod Horou, Súdenica, Pod Skalicu         

                        

Doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 

 

Termín doručenia oznámenia o delegovaní: 

09. 04. 2024 do 24:00 hod. 

Kontaktná osoba na doručenie delegačnej listiny:

Bc. Marian Mazúch, starosta obce Hrochoť

Splnomocnená osoba: Mgr. Anna Zátrochová, referent obce 

Miesto a čas na doručenia oznámenia o delegovaní v pracovné dni počas úradných hodín: 

Obecný úrad Hrochoť, Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, 976 37 Hrochoť 

E-mailová adresa na doručenie:

hrochot@hrochot.sk

Telefonický kontakt: 

0484190160

Miesto a čas na doručenie oznámenia o delegovaní v pracovné dni po úradných hodinách:

Ľuda Ondrejova 270/10, 976 37 Hrochoť 

Telefonický kontakt: 

0902 299 106 

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK Typ: PDF dokument, Velkosť: 141.83 kB

 

Doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 

 

Obec Hrochoť oznamuje voličom e-mailovú adresu pre doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukaz a termín na podanie elektronických, listinných a osobných žiadostí pre voľby do EP.

E-mailová adresa na doručenie

žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

hrochot@hrochot.sk

 

Termín na podávanie

elektronických a listinných žiadostí

o vydanie hlasovacieho preukazu:

20. 05. 2024 do 15:30 hod.

 

Termín na podávanie

osobných žiadostí

o vydanie hlasovacieho preukazu:

07. 06. 2024 do 14:00 hod.

 

Telefonický kontakt:

048/4190160

 

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu Typ: DOCX dokument, Velkosť: 13.83 kB 

 

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. 

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 7. júna 2024) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konani volieb (t.j. najneskôr 20. mája 2024),

elektronicky (e-mailom)

- vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo

- v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 20. mája 2024).

Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,

 • štátnu príslušnosť,

 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

 • adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

  Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou "Do vlastných rúk".

Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 7. júna 2024).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,

 • rodné číslo,

 • štátnu príslušnosť,

 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

 • adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

 

Hlasovanie voliča s hlasovacím preukazom

 Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazom občana Európskej únie a súčasne s týmto dokladom predloží volebnej komisii hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov.

 

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2024

Okrsok č. 1. Zápisnica okrsková volebná komisia - okrsok 1 Typ: PDF dokument, Velkosť: 8.32 MB

Okrsok č. 2. Zápisnica okrsková volebná komisia - okrsok 2 Typ: PDF dokument, Velkosť: 6.05 MB

Zverejňovanie

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Úradné hodiny

PONDELOK
08:00 - 12:00    13:00 - 15:00
UTOROK
08:00 - 12:00    13:00 - 15:00
STREDA
07:00 - 12:00    13:00 - 16:00
ŠTVRTOK
08:00 - 12:00    13:00 - 15:00
PIATOK
08:00 - 12:00    13:00 - 13:30

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
1
11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22
1
23 24
1
25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasie

dnes, utorok 23. 7. 2024
mierny dážď 25 °C 18 °C
mierny dážď, slabý severný vietor
vietorS, 2.49m/s
tlak1016hPa
vlhkosť79%
zrážky7.89mm

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Smútočné oznamy

Parte

Naždy nás opustili

 

 

 

 

Kroniky obce

Kronika

E-služby DCOM

E-sluzby

Mohlo by Vás zaujímať


hore