A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Voľby do NR SR v roku 2023

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu: 

osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce, 

v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 dní predo dňom konania volieb, t.j. najneskôr 08.09.2023,

elektronicky (e-mailom).

Žiadosť o vydanie HP muší obsahovať údaje o voličovi:

- meno a priezvisko,

- rodné číslo,

- štátnu príslušnosť,

- adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

- korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. 

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi doporučenou zásielkou "Do vlastných rúk" alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom. 

Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej podobe: 

Obecný úrad Hrochoť, Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, 976 37 Hrochoť 

 

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

hrochot@hrochot.sk 

 

Termín na podávanie písomných a elektornických žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

08.09.2023 do 14:00 hod. 

 

Termín na podávanie osobných žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: 

29.09.2023 do 14:00 hod. 

 

Žiadosť o zaslanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR v roku 2023

tu ku stiahnutiu (13.54 kB)

Oznam

 

Pokyny k delegovaniu do volebných komisií 

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb a to do 21. augusta 2023 do 24.00 h. .. 

Termín doručenia oznámenia o delegovaní:

21. 08. 2023 do 24:00 hod.

 

Kontaktná osoba na doručenie delegačnej listiny:

Bc. Marian Mazúch, starosta obce Hrochoť 

Splnomocnená osoba: Mgr. Anna Zátrochová, referentka OcÚ

 

Miesto doručenia do 21. 08. 2023 do 15:30 hod.:

Obecný úrad Hrochoť

Telefonický kontakt:

048/4190160

 

Miesto doručenia do 21. 08. 2023 od 15:30 do 24:00 hod.:

Ľuda Ondrejova 270/10, 976 37 Hrochoť 

Telefonický kontakt:

0902299106

 

OZNAM

doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 

Oznam

 

Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie v Hrochoti 

Určenie zapisovateľa OVK

 

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností 

Utvorenie volebných okrskov

 

 

tu ku stiahnutiutu ku stiahnutiu

 

Rozhodnutie predsedu NR SR 

z 8. júna 2023 o vyhlásení volieb do NR SR Rozhodnutie

 

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2023 podľa volebných okrskov

Okrsok č. 1 (9.52 MB)

Okrsok č. 2 (9.52 MB) (6.4 MB)