A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Starosta obce Hrochoť 

Bc. Marian Mazúch

JBc. Marian Mazúche najvyšším výkonným orgánom a predstaveným obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Starosta obce je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom. Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou poslanca OZ, funkciou zamestnanca odborného aparátu obce, do ktorej orgánu má byť volený alebo ďalšími funkciami ak to ustanovuje osobitný zákon.


 
 

e-mail: hrochot@hrochot.sk
marian.mazuch@hrochot.sk
Tel.: 048 /419 0160
Mobil:

0907 813 897

 

 

Majetkové priznanie za zok 2022

tu ku stiahnutiu (5.37 MB)

 

 

Zástupca starostu obce Hrochoť

Ing. Ján Pecník

 

Práva a povinnosti starostu obce

 • zvoláva a vedie rokovania OZ, OR a podpisuje ich uznesenia,
 • vykonáva obecnú správu,
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené OZ,
 • môže pozastaviť výkon uznesenia OZ, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote 10 dní od schválenia OZ,
 • ak je zriadená OR, starosta prerokuje uznesenie OR pred pozastavením jeho výkonu v OR. Uznesením OR však nie je viazaný,
 • môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu
  do 6638 Eur ak :  
  - poruší nariadenie,
  - neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo, alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
  - nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.