A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

SAMOSTATNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍK (SHR)

 

Jednu z foriem podnikania fyzických osôb tvoria samostatne hospodáriaci roľníci. Ide o osobitný typ podnikania

v poľnohospodárskej výrobe vykonávaný podnikateľom (fyzickou osobou) osobne alebo pomocou iných osôb.

Právnu úpravu v tejto oblasti upravuje zákon  č.  105/1990 Zb. o    súkromnom     podnikaní v znení neskorších

predpisov  (zákon  o  SHR  č.  219/1991 Zb.),  ktorého  základným   účelom  je  zjednodušenie   prevádzkovania 

poľnohospodárskej činnosti pre fyzickú osobu. 

Samostatne hospodáriacim roľníkom je podnikateľ, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. 

Ide najmä o činnosť FO, ktorá : 

- vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov, najmä ich predajom, prípadne,

- vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie, pokiaľ treba na túto činnosť súhlas podľa osobiných predpisov, len s týmto súhlasom,

- poskytuje príležitosne práce alebo výkony súvisiace s poľnohospodárskou výrobou, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výroby, spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú alebo dobýva nevyhradené nerasty. 

Osoba, ktorá podniká ako SHR musí mať pridelené IČO. 

----------------------------------------------------------------------------

ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO SHR


Žiadosť o zápis do evidencie SHR podáva fyzická osoba, ktorá osobne alebo pomocou iných osôb vykonáva poľnohospodársku výrobu alebo hospodári v lesoch.

Potrebujete

• platný občiansky preukaz

• preukaz zdravotnej poisťovne žiadateľa o zápis SHR

• register farmy (ak je vydaný)

• živnostenský list (ak je vydaný), (činnosť SHR nie je živnosťou, z toho dôvodu nemusí podnikateľa navštíviť živnostenský úrad a vybavovať živnostenské oprávnenie). 

• list vlastníctva (originál s kolkom), príp. nájomnú zmluvu k nehnuteľnosti, v ktorej sa bude činnosť vykonávať
*/ pri podnikaní v živočíšnej výrobe, rastlinnej výrobe kombinovanej so živočíšnou stanovisko Regionálnej veterinárnej správy Banská Bystrica 

V žiadosti o zápis do evidencie SHR je potrebné vyznačiť činnosť SHR

a/ rastlinná výroba (obilniny, olejniny, strukoviny, zemiaky, cukrová repa, cukor, ovocie a zelenina, školské ovocie, mak a konope, vinohrady a víno, pestovanie GM rastlín, liečivé a aromatické rastliny, okrasné rastliny, rastlinolekárska starostlivosť, prípravky na ochranu rastlín a pomocné prípravky v ochrane rastlín, hnojivá, ...) 

b/ živočíšna výroba (hydina a vajcia, bežce, ošípané, hovädzí dobytok, mlieko, ovce a kozy, ryby, včely, kone, kožušinové zvieratá, spoločenské zvieratá)

c/ rastlinná výroba kombinovaná so živočíšnou

d/ iné výkony(služby) súvisice s poľnohospodárskou činnosťou ... (myslí sa hospodárenie na vode alebo hospodárenie v lese) 


Poplatok
6,50 € pri vydaní osvedčenia
1,50 € za zmenu priezviska, alebo pobytu v zápise samostatne hospodáriaceho roľníka

 

Lehota na vybavenie
30 dní


     Žiadateľ obdrží originál Osvedčenia o zápise do evidencie SHR. Na Štatistickom úrade (v krajskom meste) - Štatistický úrad v Banskej Bystrici - požiada o pridelenie IČO, pokiaľ ho už ako podnikateľ nemá pridelené. Vyplní žiadosť, ktorú má ŠU zverejnenú na internetovej stránke a zaplatí v kolkoch, hotovosťou alebo prevodom z banky správny poplatok vo výške 3,00 €. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZRUŠENIE OSVEDČENIA O ZÁPISE SHR


O zrušenie osvedčenia o zápise SHR  v evidencii obce Turová  a ukončenie poľnohospodárskej výroby je potrebné písomne požiadať.

Potrebujete
• originál vydaného „Osvedčenia o zápise do evidencie SHR.
 

Lehota na vybavenie
30 dní

Legislatíva
Zákon č. 219/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov

     Poľnohospodárskou výrobou vykonávanou podnikateľom sa rozumie vykonávanie poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných tokoch.


Potrebné doklady:
- Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
- Doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku (list vlastníctva/nájomná zmluva)
- Doklad o osobitnom povolení, oprávnení alebo spôsobilosti, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje
- Výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZMENA ÚDAJOV V ČINNOSTI SHR 

 

Pri zmene adresy sídla hospodárskej usadlosti, mena SHR, zmeny adresy trvalého pobytu a pod. je potrebné o túto zmenu písomne požiadať.

Každú zmenu je SHR povinný ohlásiť do 15 dní príslušnej obci. 


     O zápise dostane SHR osvedčenie. Za vydanie osvedčenia zaplatí SHR správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch,
Príslušná obec upovedomí o zápise do evidencie okrem iných aj príslušný orgán štátnej štatistiky, ktorý SHR pridelí identifikačné číslo (ďalej len IČO), ktoré potom príslušná obec zapíše do evidencie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tlačivá na stiahnutie

Žiadosť o zápis do evidencie SHR                                    : tu ku stiahnutiu

Žiadosť o zmenu údajov o SHR                                        : tu ku stiahnutiu

Žiadosť o zrušenie SHR                                                     : tu ku stiahnutiu