A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Hlavný kontrolór obce Hrochoť

Ing. Mária Paličková

 

Hlavný kontrolór obce je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce, vyplývajúcich z pôsobnosti obce. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na dobru 6 rokov. Za svoju činnosť zodpovedá OZ. Hlavný kontrolór kontroluje najmä  príjmy a výdavky rozpočtu obce, nakladanie s majetkom obce. Výsledky kontrol predkladá priamo OZ. Spracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu pred ich schválením v OZ. Zúčastňuje sa na zasadnutí OZ s poradným hlasom. Výkon funkcie hlavného kontrolóra  sa končí vzdaním sa funkcie alebo odvolaním z funkcie. Rozsah činnosti, organizačnú štruktúru, pôsobenie kontroly a odmeňovanie schvaľuje OZ. 

 

Postavenie a úlohy hlavného kontrolóra 

 

§ 18        

Postavenie hlavného kontrolóra 

1/ Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Voľbu a odvolanie hlavného kontrolóra potvrdzuje obecné zastupiteľstvo formou uznesenia. Bez schválenia uznesenia sú voľba alebo odvolanie hlavného kontrolóra neplatné. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. 

Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s funkciou :                                                                                               a/ poslanca,                                                                                                                                                                                     b/ starostu,                                                                                                                                                                                       c/ člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,                                                     d/ iného zamestnanca obce,                                                                                                                                                         e/ podľa osobitného zákona.  

Hlavný kontrolór môže podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiach, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť len so súhlasom OZ. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. 

 

    § 18f  

Úlohy hlavného kontrolóra 

Hlavný kontrolór                                                                                                                                                                             a/ vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,                                                                                                                 b/ predkladá OZ raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý muśí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v OZ zverejnený spôsobom v obci obvyklým,                                                                                                   c/ vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v OZ,                                                                                                                                                                             d/ predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo OZ na jeho najbližšom zasadnutí,                                                   e/ predkladá OZ najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,   f/ spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,                                                                                     g/ vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,                                                                                                       h/ je povinný vykonávať kontrolu, ak ho o to požiada OZ,                                                                                                        i/ plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom. 

Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi. 

 

Dokumenty na stiahnutie

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2015 

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2014

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015

 

Rok 2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016 

tu ku stiahnutiu

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016

tu ku stiahnutiu

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kotrolórky na rok 2017

tu ku stiahnutiu

 

Rok 2017

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017 

tu ku stiahnutiu

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017

tu ku stiahnutiu

 

ROK 2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018

tu ku stiahnutiu

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018

tu ku stiahnutiu

 

ROK 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019

tu ku stiahnutiu 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019

tu ku stiahnutiu

 

ROK 2020

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020

tu ku stiahnutiu

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020

tu ku stiahnutiu 

 

ROK 2021

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021

tu ku stiahnutiu 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021

tu ku stiahnutiu 

 

ROK 2022

Plán kontrolnej činnosti hlavného konrolóra na 1. polrok 2022

tu ku stiahnutiu (711.62 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022

tu ku stiahnutiu

 

ROK 2023

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023

tu ku stiahnutiu (716.47 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrlóra na 2. polrok 2023

tu ku stiahnutiu (558.61 kB)