A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

ROK 2019

VZN 05/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

10d. VZN č 052019-zápis detí do ZŠ v.r..pdf 09.01.2020

VZN 04/2019 o opatrovateľskej službe

VZN o opatrovateľskej službe 04-2019 - v.r..pdf 27.06.2019

VZN 03/2019, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti UPN obce Hrochoť, Zmeny a doplnky č. 1

VZN 03-2019 -UPN v.r..pdf 27.06.2019

VZN 02/2019 o určení príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

VZN školy správne 02-2019-v.r..pdf 27.06.2019

VZN 01/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce

VZN 01-2019 na zverejnenie.pdf 08.02.2019

ROK 2021

Zásady odmeňovania poslancov OZ v obci Hrochoť

zásady odmenovania poslancov a členov orgánov .....pdf 16.12.2021

VZN 05-2021 o nakladaní s komunálnym odpadom

VZN 05-2021.pdf 16.12.2021

VZN 04-2021 o zrušení VZN 01-2019 podmienky držania zvierat – kópia

VZN 04-2021 o zrušení VZN 01-2019 podmienky držania zvierat – kópia.pdf 16.12.2021

VZN č.32021 o dotácii na žiaka – kópia – kópia

VZN č.32021 o dotácii na žiaka – kópia – kópia.pdf 16.12.2021

VZN-02- 2021-zápis detí do ZŠ v.r.

VZN-02- 2021-zápis detí do ZŠ v.r..pdf 16.12.2021

VZN 01/2021 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

VZN 01-2021 v.r..pdf 08.09.2021

ROK 2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrochoť č. 02/2022 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN-02- 2021-zápis detí do ZŠ.pdf 22.12.2022

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA Č. 06/2022 NA ZRUŠENIE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE HROCHOŤ Č. 01/2012 O VEREJNOM PORIADKU OBCE HORCHOŤ

Návrh na zrušenie VZN 012012.pdf 22.12.2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrochoť č. 05/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN obce Hrochoť MIESTNE DANE A POPLATKY.pdf 22.12.2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrochoť č. 04/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Hrochoť

VZN č04022 o dotácii na žiaka.pdf 22.12.2022

Všeobecne záväzné nariadenie 03/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Hrochoť

VZN 032022.pdf 22.12.2022

VZN 01/2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

VZN 012022.pdf 31.08.2022

Stránka

Všeobecné záväzné nariadenia