A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

VZN č. 01/2011 o spôsobe vykonania miestneho referenda

vzn_1-2011_o_miestnom_referende pdf.pdf 10.02.2016

VZN č. 27/2007 o spôsobe prideľovania súpisných a orientačných čísel a o spôsobe označovania stavieb tabuľkami súpisného a orientačného čísla na území obce Hrochoť

272007..pdf 10.02.2016

VZN č. 27/2007 o číslovaní stavieb a označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev

272007.pdf 10.02.2016

VZN č. 23/2006 o poskytovaní príspevku na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa

vzn 23-2006.pdf 10.02.2016

VZN č. 16/2005 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce

162005.pdf 10.02.2016

VZN č. 12/2004 o úhrade za sociálnu pomoc poskytnutú obcou

vzn 12-2004.pdf 10.02.2016

VZN č. 11/2004 o spôsobe určenia úhrady, o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu

112004.pdf 10.02.2016

VZN č. 3/2003 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

vzn 3-2003.pdf 10.02.2016

Rok 2018

VZN 03/2018 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Hrochoť č. 06/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom

Návrh VZN 03-2018.pdf 06.07.2018

VZN 02/2018 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Hrochoť

VZN 02-2018.pdf 06.07.2018

VZN 01/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN 01-2018.pdf 08.03.2018

ROK 2019

VZN 06/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN-06- 2020-zápis detí do ZŠ v.r..pdf 14.12.2020

VZN 05/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 05-2020 - miestne dane a poplatky v.r..pdf 14.12.2020

VZN 04/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Hrochoť

VZN-04-2020 o dotácii na žiaka v.r..pdf 14.12.2020

VZN 03/2020 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Andreja Sládkoviča, ktorej zriaďovateľom je obec Hrochoť

VZN školy 03-2020 v.r..pdf 14.12.2020

VZN 02/2020 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

VZN školy 02-2020-v.r..pdf 28.08.2020

VZN 01/2020 ktorým sa mení a dopľňa VZN 06/2019 o určení výšky dotácií na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ a dieťa MŠ a ŠZ so sídlom na území obce Hrochoť

VZN 01-2020 - dodatok k VZN 06-2019 v.r..pdf 24.03.2020

VZN 08/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 04/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebisku a domu smútku

VZN 08-2019 v.r..pdf 09.01.2020

VZN 07/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

VZN 07-2019-o miestnych daniach a miestnom popolatku v.r..pdf 09.01.2020

VZN 06/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ a dieťa MŠ a ŠZ so sídlom na území obce Hrochoť

VZN č.62019 o dotácii na žiaka v.r. .pdf 09.01.2020

Stránka

Všeobecné záväzné nariadenia