A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

VZN 02/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

vzn 02-2017-na zverejnenie.pdf 09.03.2017

VZN 01/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2017

vzn 01-2017 - na zverejnenie.pdf 09.03.2017

VZN 02/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 06/2015

podpísané vzn 02-2016.pdf 31.10.2016

Knižničný a výpožičný poriadok

kniŽniČnÝ a vŹpoŽiČnÝ poriadok-hrochot na zverejnenie.pdf 28.06.2016

VZN 01/2016 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce

vzn 01-2016 na zverejnenie.pdf 07.02.2018

VZN č. 09/2015 o umiestňovaní volebných plagátov

vzn_09-2015.pdf 10.02.2016

VZN č. 08/2015 o určení výšky dotácie na mzdy žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2016

vzn_08-2015.pdf 10.02.2016

VZN č. 07/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

vzn_7-2015.pdf 10.02.2016

VZN č. 06/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom

vzn_06-2015.pdf 10.02.2016

VZN č. 05/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn_05-2015.pdf 10.02.2016

VZN č. 04/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku

vzn_04-2015.pdf 10.02.2016

VZN č. 03/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

vzn_03-2015.pdf 10.02.2016

VZN č. 02/2015 o trhovom poriadku

vzn_02-2015.pdf 10.02.2016

Štatút obecnej knižnice

statut_kniznice pdf 21.pdf 10.02.2016

Sumarizácia Programový rozpočet 2014-2016

sumarizacia_programovy_rozpocet_2014.pdf 10.02.2016

Predkladacia správa rozpočtu Obce Hrochoť na roky 2014-2016

predkladacia_sprava_rozpoctu_2014-2016.pdf 10.02.2016

VZN č. 03/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

vzn_03-2012.pdf 10.02.2016

VZN č. 02/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby

vzn_02-2012_o_opatrovatelskej_sluzbe_2012.pdf 10.02.2016

VZN č. 01/2012 o verejnom poriadku na území obce

vzn_1-2012_o_verejnom_poriadku pdf.pdf 10.02.2016

VZN č. 02/2011 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

vzn_02-2011.pdf 10.02.2016

Stránka

Všeobecné záväzné nariadenia