A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Erb a symboly

Pri tvorbe erbu obce bola k dispozícii historická symbolika obce. Je to obecná pečať, vyhotovená pečatidlom z roku 1679. Pečať je oválna, jej kruhopis znie SIGILLVM PAGI CHROCHOT 1679. V strede pečatného poľa je zobrazený kráčajúci medveď, nad ním stromček, sprevádzaný prevráteným polmesiacom a hviezdou.
 

Erb obce Hrochoť

Erb obce Hrochoť

Vlajka obce Hrochoť

Vlajka obce Hrochoť


Kompozícia historickej pečate Hrochote pôsobí veľmi starobylo. V pečatnom po­li voľne situovaný medveď je charakteristický pre staršie, stredoveké heraldické pamiatky, typické pre 15. storočie. Je veľmi pravdepodobné, že výber a stvárnenie motívu súvisí s funkciou stredovekých Hrochoťanov, ktorí boli, podľa privilégia z roku 1479 kráľovskými poľovníkmi, patriacimi do vrstvy slobodníkov.
 

Pečať obce Hrochoť z roku 1679

Pečať obce Hrochoť
z roku 1679

Vzhľadom na jedinečnosť historického pečatného znamenia je vhodné prevziať ho v primeranej heraldickej štylizácii aj do obecného erbu a rešpektovať tak kontinui­tu starej obecnej symboliky, odteraz už v heraldickej úprave.

Pokiaľ ide o heraldické sfarbenie, figúry - medveď, strom a nebeské telesá - majú byť kovové, zlaté a strieborné, štítové pole modré. Zlatý medveď má striebornú zbroj, ktorou sa v tomto prípade rozumejú pazúry. Celé znamenie je vložené do heraldic­kého štítu, za najprijateľnejší treba označiť tzv. pozdnogotický, dolu zaoblený štít. Erb obce Hrochoť má túto podobu: V modrom štíte pod zlatým stromčekom, sprevádzaný striebornými nebeskými telesami - privráteným mesiacom s tvá­rou a hviezdou - kráča zlatý medveď so striebornou zbrojou.
 

Súčasná pečať obce Hrochoť

Súčasná pečať obce Hrochoť