A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Zverejnenie zámeru predať budovu - Hrochotský mlyn s pozemkom vo vlastníctve obce obchodnou verejnou súťažou

Typ: ostatné
Obecné zastupiteľstvo obce Hrochoť uznesením č. 131/2012 zo dňa 13. 12. 2012 schválilo
podľa § 9 ods. 2 písm. a) a b) v spojení s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predať budovu súp. č. 617 – Hrochotský mlyn
s pozemkom par. KN – C č. 1819 o výmere 283 m2 zastavané plochy a nádvoria k. ú. Hrochoť
vedené na liste vlastníctva č. 425 obchodnou verejnou súťažou a podmienky obchodnej verejnej súťaže, za kúpnu cenu najmenej 38.632,00 €.

Príloha

Vytvorené: 24. 9. 2015
Posledná aktualizácia: 20. 3. 2017 08:42
Autor: