A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

tu ku stianutiutu ku stiahnutiu (650.89 kB)

 

 

 

 

    

                             

                                                    

Správy

prvá
z 20
posledná

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Obecný úrad Hrochoť celý text

ostatné | 17. 8. 2015 | Autor:

Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce Hrochoť

Obecné zastupiteľstvo obce Hrochoť v zmysle § 18a ods. 2 zákona NR SR č. 369/1990 Zb.
v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Hrochoť
na deň: 15. júna 2015 celý text

ostatné | 1. 6. 2015 | Autor:

Výsledky referenda 2015

Obecný úrad Hrochoť celý text

ostatné | 10. 2. 2015 | Autor:

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Obecný úrad Hrochoť celý text

ostatné | 2. 2. 2015 | Autor:

Výsledky komunálnych volieb 2014

Obecný úrad Hrochoť celý text

ostatné | 15. 11. 2014 | Autor:

Vyhlásenie o vzdati sa kandidatúry

Obecný úrad Hrochoť: celý text

ostatné | 12. 11. 2014 | Autor:

Dôležité upozornenie!

Obecný úrad Hrochoť: celý text

ostatné | 3. 7. 2014 | Autor:

Zverejnenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitého zreteľa

Obecný úrad Hrochoť celý text

ostatné | 30. 6. 2014 | Autor:

Okresný úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor

Upozornění celý text

ostatné | 28. 4. 2014 | Autor:

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obec Hrochoť celý text

ostatné | 28. 4. 2014 | Autor:

Informácia o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky

Obecný úrad Hrochoť celý text

ostatné | 3. 2. 2014 | Autor:

Informácia o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky

Obecný úrad Hrochoť celý text

ostatné | 3. 2. 2014 | Autor:

Upozornenie pre chodcov

Upozornenie celý text

ostatné | 21. 1. 2014 | Autor:

Čas vianočný, čas darčekov, čas nákupov

Čas vianočný, čas darčekov, čas nákupov celý text

ostatné | 11. 12. 2013 | Autor:

Všeobecné záväzné nariadenia

Obecný úrad Hrochoť: celý text

ostatné | 3. 12. 2013 | Autor:

Energetické okienko Priateľov Zeme

Chcete zatepliť svoj starý dom alebo stavať nový? Uvažujete o rekonštrukcii vykurovania
alebo si plánujete dať namontovat'solárne panely? Alebo by ste chceli vedief, čo si o vašej
spotrebe energie doma myslí odbornik?
Využite nový druh poradenstva Priatelov Zeme-CEPA pre samosprávy a občanov
v obciach Pod Pol'anou. Ušetrite! celý text

ostatné | 23. 5. 2013 | Autor:

Obvodný pozemkový úrad v Banskej Bystrici upozorňuje a vyzýva

Obvodný pozemkový úrad celý text

ostatné | 30. 4. 2013 | Autor:

Zámer predať svoj majetok z dôvodu osobitého zreteľa

Obec Hrochoť zverejňuje celý text

ostatné | 12. 2. 2013 | Autor:

Zámer predať svoj majetok z dôvodu osobitého zreteľa

Obec Hrochoť zverejňuje celý text

ostatné | 3. 2. 2013 | Autor:

Zverejnenie zámeru predať budovu - Hrochotský mlyn s pozemkom vo vlastníctve obce obchodnou verejnou súťažou

Obecné zastupiteľstvo obce Hrochoť uznesením č. 131/2012 zo dňa 13. 12. 2012 schválilo
podľa § 9 ods. 2 písm. a) a b) v spojení s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predať budovu súp. č. 617 – Hrochotský mlyn
s pozemkom par. KN – C č. 1819 o výmere 283 m2 zastavané plochy a nádvoria k. ú. Hrochoť
vedené na liste vlastníctva č. 425 obchodnou verejnou súťažou a podmienky obchodnej verejnej súťaže, za kúpnu cenu najmenej 38.632,00 €. celý text

ostatné | 8. 1. 2013 | Autor:

Zámer predať svoj majetok z dôvodu osobitého zreteľa

Obec Hrochoť zverejňuje celý text

ostatné | 27. 9. 2012 | Autor:

Zámer predať svoj majetok z dôvodu osobitého zreteľa

Obec Hrochoť zverejňuje celý text

ostatné | 26. 9. 2012 | Autor:

Tlačová správa k inteligentnej energetike na Poľane

Tlačová správa k inteligentnej energetike na Poľane celý text

ostatné | 17. 9. 2012 | Autor:
prvá
z 20
posledná