A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

tu ku stianutiu

Harmonogram vývozu na rok 2022: tu ku stiahnutiu (648.51 kB)

 

 

 

    

                             

                                                    

Správy

prvá
z 18
ďalší posledná

Obvodný pozemkový úrad v Banskej Bystrici upozorňuje a vyzýva

Obvodný pozemkový úrad celý text

ostatné | 30. 4. 2013 | Autor:

Zámer predať svoj majetok z dôvodu osobitého zreteľa

Obec Hrochoť zverejňuje celý text

ostatné | 12. 2. 2013 | Autor:

Zámer predať svoj majetok z dôvodu osobitého zreteľa

Obec Hrochoť zverejňuje celý text

ostatné | 3. 2. 2013 | Autor:

Zverejnenie zámeru predať budovu - Hrochotský mlyn s pozemkom vo vlastníctve obce obchodnou verejnou súťažou

Obecné zastupiteľstvo obce Hrochoť uznesením č. 131/2012 zo dňa 13. 12. 2012 schválilo
podľa § 9 ods. 2 písm. a) a b) v spojení s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predať budovu súp. č. 617 – Hrochotský mlyn
s pozemkom par. KN – C č. 1819 o výmere 283 m2 zastavané plochy a nádvoria k. ú. Hrochoť
vedené na liste vlastníctva č. 425 obchodnou verejnou súťažou a podmienky obchodnej verejnej súťaže, za kúpnu cenu najmenej 38.632,00 €. celý text

ostatné | 8. 1. 2013 | Autor:

Zámer predať svoj majetok z dôvodu osobitého zreteľa

Obec Hrochoť zverejňuje celý text

ostatné | 27. 9. 2012 | Autor:

Zámer predať svoj majetok z dôvodu osobitého zreteľa

Obec Hrochoť zverejňuje celý text

ostatné | 26. 9. 2012 | Autor:

Tlačová správa k inteligentnej energetike na Poľane

Tlačová správa k inteligentnej energetike na Poľane celý text

ostatné | 17. 9. 2012 | Autor:

Plán kontrolnej činnosti v roku 2012

Obecný úrad Hrochoť celý text

ostatné | 22. 3. 2012 | Autor:

Oznamovacia povinnosť pri vykonávaní ohňostrojných prác

Informácie pre občanov celý text

ostatné | 10. 11. 2011 | Autor:

Vážení občania

Prichádza vykurovacie obdobie, ktoré je možné charakterizovat' aj ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov pri nedodržaní technickych podmienok a požiadaviek na protipožiarnu bezpednost' hlavne pri inštalácii, prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadeni ústredného vykurovania, pri výstavbe a použivaní komínov a dymovodov, nedodržani lehôt ich čistenia a vykonávania kontrol. celý text

ostatné | 19. 10. 2011 | Autor:

Plánované investičné akcie obce v rokoch 2011 – 2014

Plánované investičné akcie celý text

ostatné | 12. 4. 2011 | Autor:
prvá
z 18
ďalší posledná