A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Späť

Upozornenie na podávanie priznaní k dani z nehnuteľnosti a komunálny odpad na rok 2018

UPOZORNENIE

Obec Hrochoť, Obecný úrad Hrochoť upozorňuje občanov resp. daňovníkov, že priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať do 31. 01. 2018 na Obecnom úrade v Hrochoti v tom prípade ak u neho nastali zmeny v skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti, dane za psa.

 

Ide o skutočnosti :

- zmena vlastníka nehnuteľnosti (rodinný dom, garáž, pozemok, záhrada a pod.) predajom, kúpou, dražbou, dedením, darovaním

-  vydanie stavebného povolenia (právoplatné k 01. 01. 2018)

-  vydanie kolaudačného rozhodnutia (právoplatné k 01. 01. 2018)

- dokončenie drobnej stavby – sklad náradia, garáž, dielňa, prístrešok, altánok, hospodárska budova a pod – stavba, ktorá je pevne spojená so zemou

-  náhradné užívanie poľnohospodárskej pôdy – v nájme

-  prístavba alebo nadstavba k rodinnému domu – zmena pôdorysu domu, nadstavba podkrovia

- zmena užívania stavby – viacúčelová stavby (časť využívaná na podnikania – napr. zriadená prevádzkareň)

 

Pri podávaní priznania k dani z nehnuteľnosti je potrebné predložiť k nahliadnutiu  alebo priložiť ako prílohu k priznaniu doklad potvrdzujúci zmenu, napr. :

-  list vlastníctva (nemusí byť pre úradné účely s kolkom, stačí  vytlačený z www.katasterportal.sk)

-  kópia kúpnej alebo darovacej zmluvy

-  právoplatné dedičské rozhodnutie

-  geometrický plán

-  právoplatné stavebné povolenie

-  právoplatné kolaudačné rozhodnutie

- prípadne iný doklad potvrdzujúci zmenu (rozhodnutie z katastra nehnuteľností povoľujúci vklad do katastra a pod.)

 

KTO NEMAL V MAJETKU ZMENY NEMUSÍ NIČ NAHLASOVAŤ.

 

Taktiež upozorňujeme občanov, ktorí si uplatňujú úľavu za vývoz komunálneho odpadu, aby do 31. 01. 2018 predložili spolu so žiadosť doklady potvrdzujúce úľavu v zmysle schváleného VZN obce Hrochoť č. 05/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hrochoť. Sú to napr. potvrdenia o návšteve školy, nájomná zmluva študenta, nájomná zmluva občana pracujúceho mimo obce, potvrdenie o evidovaní poplatníka v inej obci a podobne.

 

tu ku stiahnutiu 

tu ku stiahnutiu - tlačivo daňové priznanie 

tu ku stiahnutiu - žiadosť o odpustenie poplatku za KO

 

Vyvesené: 4. 1. 2018

Dátum zvesenia: 20. 1. 2018

Zodpovedá: Mgr. Anna Zátrochová

Späť